Những Marketing Guru chúng mình tôn trọng nhất và luôn khuyên các bạn nên follow theo. Marketing Guru(s) thì có rất nhiều, nhưng mình nghĩ các nhân vật sau hợp với style của mình, chắc vậy ^^!